این سخن درست است و کاملاً قابل قبول که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. گناهکاری بزرگتر از من هم نیست! اما به این دلیل رحمت یافتم تا عیسی مسیح در رفتار خود با من که بزرگترین گناهکارانم، کمال بردباری خود را نشان دهد و من نمونه ای باشم برای همۀ کسانی که بعد ها به او ایمان آورده حیات جاودانی خواهند یافت.

اول تیمو تائوس ۱۶-۱:۱۵