اگر چه او از ازل دارای الوهیت بود، ولی راضی نشد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده، به صورت یک غلام در آمد و شبیه انسان شد.  چون او به شکل انسان درمیان ما ظاهر گشت، خود را فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ- حتی مرگ بر روی صلیب- را بپذیرد.

فیلیپیان ۸-۲:۶