در هیچ کس دیگر، رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم داده نشده است تا به وسیلۀ آن نجات بیابیم.

اعمال رسولان ۴:۱۲