هر که فرزند خداست نمی تواند در گناه زندگی کند، زیرا ذات الهی دراوست و نمی تواند در گناه به سر برد، زیرا خدا پدر اوست.

اول یوحنا ۳:۸