پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه می توانیم از مجازات آن بگریزیم؟ زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات را اعلام نمود و آنانی که سخن او را شنیده بودند، حقیقت آن را برای ما تصدیق و تأیید کردند، در ضمن ، خدا با نشانه ها و عجایب و انواع معجزات وعطایای روح القدس و طبق ارادۀ خود، گواهی آنان را تصدیق فرمود.

عبرانیان ۲:۳