فراموش نکنید که شما از قید روشهای بیهودۀ زندگی که از نیاکان خود آموخته بودید، آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود. بلکه با خون گرانبهایی مانند خون بره ای بی نقص و عیب ، یعنی با خون مسیح آزاد شدید.

اول پطرس ۱۹-۱:۱۸