و هر که اقرار کند که عیسی پسر خداست، خدا در اوست و او درخدا.

اول یوحنا ۴:۱۵