آن کس که مردم را از گناهانشان پاک می گرداند و آنانی که پاک می شوند، همگی یک پدر دارند وبه این جهت عیسی عار ندارد که آدمیان را قوم خود بخواند، چنانکه می فرماید: “نام تو را به قوم خودم اعلام خواهم کرد، و در میان جماعت تو را حمد خواهم خواند.”

عبرانیان ۱۲-۲:۱۱