مسیح، صورت و مظهر خدای نادیده است و نخستزاده و بالاترازهمۀ مخلوقات. زیرا به وسیلۀ او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی ها و نا دیدنی ها، پادشاهان ، حکمرانان و اولیای امور آفریده شدند ، آری تمام موجودات به وسیلۀ او و برای او آفریده شدند. او قبل ازهمه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیلۀ او با هم ارتباط پیدا می کند.

کولسیان ۱۷-۱:۱۵