ببین او با ابرها می آید! همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زدند او را خواهند دید و همۀ اقوام جهان به خاطر او سوگواری خواهند کرد. آری چنین خواهد شد! آمین

مکاشفه ۱:۷