زیرا زمانی خواهد آمد که آدمیان به تعلیم درست گوش نخواهند داد ، بلکه از امیال خودشان پیروی خواهند کرد و برای خود معلمین بیشتری جمع خواهند کرد تا نصایحی را که خود دوست دارند از زبان آنها بشنوند. آنها از شنیدن حقیقت خودداری می کنند و توجه خود را به افسانه ها معطوف می دارند.

دوم تیموتائوس ۴-۴:۳