از راه اتحاد با مسیح و به وسیلۀ خون اوست که ما رهایی یافته، و گناهان ما بخشیده شد و چقدر عظیم است آن فیضی که خدا به فراوانی به ما بخشیده است.

افسسیان ۱:۷