ما به وسیلۀ اتحاد خود با او و همچنین از راه ایمان می توانیم با اطمینان کامل به حضورخدا بیاییم.

افسسیان ۳:۱۲