این است پیامی که ما از او شنیدیم و به شما اعلام می کنیم: خدا نور است و هیچ ظلمت دراو نیست. پس اگر بگوییم با او متحد هستیم و در عین حال در ظلمت زندگی می کنیم، معلوم میشود که گفتار ما دروغ وکردار ما نادرست است.

اول یوحنا ۶-۱:۵