زیرا خون گاوها و بزها هرگز نمی تواند گناهان را برطرف نماید. به این جهت وقتی مسیح می خواست به جهان بیاید فرمود: “تو خواهان قربانی و هدیه نبودی. اما برای من بدنی فراهم کردی.”

عبرانیان ۵-۱۰:۴